Charakteristické skupiny

Tato tabulka znázorňuje seznam charakteristických (funkčních) skupin, které se vyskytují v organických sloučeninách. Jednotlivé skupiny jsou seřazeny dle priority, dle které se dané řetězce ,,číslují'' (udává se poloha jednotlivých skupin v molekule). Pokud jsou v molekule přítomny 2 nebo více charakteristických skupin, udává se přítomnost nejnadřazenější skupiny příponou. Pro ostatní skupiny se použije jejich předpona.


Název sloučenin Vzorec Předpona Přípona
Karboxylové kyseliny -COOH   -ová kyselina

-karboxylová kyselina
Sulfonové kyseliny -SO3H sulfo- -sulfonová kyselina
Aldehydy -CHO oxo- -al
Ketony -C=O oxo- -on
Alkoholy -OH hydroxy- -ol
Thioly -SH sulfanyl- -thiol
Aminy -NH2 amino- -amin
Ethery R-O-R' R-oxy- -ether
Halogenderiváty -X halogen-  
Nitrosloučeniny -NO2 nitro-