Kyseliny a zádady

1. Obecná charakteristika kyselin

Kyseliny jsou z odborného hlediska látky, které jsou ve vodném prostředí schopny odštěpit proton H+. Kyseliny můžeme rozdělit na anorganické (např. kyselina chlorovodíková, fosforečná, sírová) a organické (např. kyselina octová, jablečná, vinná). Oblastí zájmu této kapitoly budou kyseliny anorganické, neboť ty organické jsou podrobně probrány pod hlavičkou organické chemie. Anorganické kyseliny se často dělí na kyslíkaté a bezkyslíkaté dle toho, zda ve své chemické struktuře obsahují kyslík či nikoliv.

(nahoru)

1.1 Názvosloví a vlastnosti bezkyslíkatých kyselin

Bezkyslíkaté kyselin jsou složeny obvykle z 2-3 prvků, z nichž 1 je vždy vodík. Některé bezkyslíkaté kyseliny jsou zároveň hydridy, jako například:

H2S (H2IS-II) - sulfan (sirovodík, kyselina sulfanová, kyselina sirovodíková)

H2Se (H2ISe-II) - selan (selenovodík, kyselina selenovodíková)

H2Te (H2ITe-II) - tellan (tellurovodík, kyselina tellurovodíková)

HF (HIF-I) - fluoran (fluorovodík, kyselina fluorovodíková)

HCl (HICl-I) - chloran (chlorovodík, kyselina chlorovodíková)

HBr (HIBr-I) - broman (bromovodík, kyselina bromovodíková)

HI (HII-I) - jodan (jodovodík, kyselina jodovodíková)

Vlastnosti výše uvedených bezkyslíkatých kyselin naleznete v článku Hydridy a jejich soli.

Za doplnění stojí ještě následující 3 bezkyslíkaté kyseliny:

HCN (HICN-I) - kyanovodík (kyselina kyanovodíková)

HSCN (HISCN-I) - kyselina thiokyanatá (kyselina rhodanovodíková)

HN3 (HIN3-I) - azoimid (kyselina azidovodíková, kyselina dusíkovodíková)

Kyselina kyanovodíková HCN je prudce jedovatá (způsobuje ochrnutí dýchacího centra nervové soustavy), těkavá (t. v. 25,7 °C) kapalina. Její páry (kyanovodík) zapáchají po hořkých mandlích. Kyselina kyanovodíková je velmi slabá kyselina. Kyanovodík vzniká rozkladem kyanidů působením silnější kyseliny či vzdušné vlhkosti a oxidu uhličitého.

(nahoru)

1.2 Názvosloví a vlastnosti kyslíkatých kyselin

Kyslíkaté kyseliny jsou obvykle tříprvkové sloučeniny složené z vodíku H, kyslíku O a dalšího (tzv. centrálního) prvku X. Ve vzorci kyslíkatých kyselin je zaznamenána přítomnost zmíněných chemických prvků v pořadí HXO. Vodík má v kyslíkatých kyselinách oxidační číslo vždy I a kyslík -II. Oxidační číslo centrálního prvku zjišťujeme dopočtem tak, aby výsledný oxidační stav kyseliny byl roven 0, například:

Kyselina má vzorec H2S2O7 - výsledný oxidační stav vodíku je 2x (I) = II - výsledný oxidační stav kyslíku je 7x (-II) = -XIV - výsledný oxidační stav vodíku a kyslíku je II - XIV = -XII - síra musí mít výsledný oxidační stav opačný než je výsledný oxidační stav vodíku a kyslíku (součet všech oxidačních stavů musí být nulový), výsledný oxidační stav síry je tedy XII - v molekule jsou dva atomy síry, oba mají výsledný náboj XII, každý atom síry je tedy ve sloučenině zastoupen v oxidačním stavu VI (XII:2)

Vzorec uvedené kyseliny s doplněnými oxidačními stavy je: H2IS2VIO7-II

Znalost oxidačního stavu centrálního prvku je důležitá pro správné určení názvu dané kyseliny. Pro konkrétní oxidační stavy jsou určeny následující koncovky:

I: -ný

II: -natý

III: -itý

IV: -ičitý

V: -ičný, -ečný

VI: -ový

VII: -istý

VIII: -ičelý

(nahoru)

1.2.1 Kyslíkaté kyseliny s jedním atomem centrálního prvku

Název kyseliny obsahující pouze jeden atom centrálního prvku ve své molekule se tvoří spojením podstatného jména "kyselina" a přídavného jména vytvořeného z názvu centrálního prvku doplněného odpovídající koncovkou (dle oxidačního stavu centrálního prvku).

Jako příklad si uvedeme některé kyseliny:

HClO (HIClIO-II) - kyselina chlorná

H2SO3 (H2ISIVO3-II) - kyselina siřičitá

HNO3 (HINVO3-II) - kyselina dusičná

HIO4 (HIIVIIO4-II) - kyselina jodistá

Pokud se v molekule vyskytují více jak dva atomy vodíku, zaznamenáme tuto skutečnost do názvu kyseliny pomocí předpony přídavného jména ve tvaru latinská číslovka udávající počet atomů vodíku + hydrogen (latinský název vodíku):

H3BO3 (H3IBIIIO3-II) - kyselina trihydrogenboritá

H4SiO4 (H4ISiIVO4-II) - kyselina tetrahydrogenkřemičitá

H3PO4 (H3IPVO4-II) - kyselina trihydrogenfosforečná

Kyselina trihydrogenboritá H3BO3 má vzhled bílých lesklých šupin, které se dobře rozpouští v horké vodě. Jedná se o slabou kyselinu, její 3 % vodný roztok se využívá v lékařství jako "borová voda".

Kyselina uhličitá H2CO3 je velmi nestálá kyselina, která vzniká rozpuštěním oxidu uhličitého ve vodě. Od této kyseliny jsou odvozeny jak sloučeniny anorganické (hydrogenuhličitany a uhličitany), tak organické (fosgen a močovina).

Kyselina tetrahydrogenkřemičitá H4SiO4 tvoří rosolovitou hmotu. Jejím vyžíháním vzniká silikagel (vysoušecí látka).

Kyselina dusitá HNO2 je slabá a nestálá kyselina. Rozkládá se za vzniku kyseliny dusičné, oxidu dusnatého a vody (disproporciace):

3 HNO2 → HNO3 + 2 NO + H2O

Kyselina dusičná HNO3 (lučavka) je silná kyselina, hmotnostní zlomek koncentrované kyseliny je 65 %. Vyrábí se sledem následujících reakcí:

(1) N2 + 3 H2 → 2 NH3

(2) 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O

(3) 2 NO + O2 → 2 NO2

(4) 2 NO2 + H2O → HNO3 + HNO2

Vzniklá kyselina dusitá se disproporciuje na kyselinu dusičnou, oxid dusnatý a vodu, jak je uvedené o několik řádků výše.

Kyselina dusičná se využívá při výrobě dusíkatých hnojiv, výbušnin, barviv, léků aj. Její směs s kyselinou chlorovodíkovou (v objemovém poměru 1:3) se nazývá lučavka královská a je schopná rozpouštět i zlato. Směs kyseliny dusičné a sírové se nazývá nitrační směs a používá se v organické syntéze. Samotná koncentrovaná kyselina dusičná reaguje se stříbrem i platinou.

Kyselina trihydrogenfosforitá H3PO3 je bezbarvá a ve vodě dobře rozpustná látka. Jedná se o středně silnou kyselinu.

Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4 je velmi stálá kyselina. Vzniká rozpuštěním oxidu fosforečného ve vodě:

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4

Tato kyselina se používá do odrezovacích prostředků (pasivuje kovy, čímž je chrání před další oxidací). Kromě toho nachází uplatnění i v potravinářství (přidává se do Coca-Coly ®) či při výrobě hnojiv, barviv a léčiv.

Kyselina siřičitá H2SO3 je slabá a nestálá kyselina. Vzniká rozpuštěním oxidu siřičitého ve vodě. Po zahřání se zpětně rozloží na oxid a vodu:

SO2 + H2O ↔ H2SO3

Kyselina sírová H2SO4 je bezbarvá olejovitá kapalina. Patří mezi silné a stálé kyseliny. Hmotnostní zlomek koncentrované kyseliny je 96 - 98 %. Výroba kyseliny sírové probíhá ve 3 fázích:

(1) S + O2 → SO2

(2) 2 SO2 + O2 → 2 SO3(katalyzováno V2O5)

(3) 2 SO3 + 2 H2O → 2 H2SO4

Jelikož reakce oxidu sírového s vodou je značně bouřlivá a exotermní, zavádí se v praxi oxid sírový do kyseliny sírové, čímž vzniká oleum. Jeho zředěním vodou poté vzniká kyselina sírová. Pro ředění kyseliny platí pravidlo, že ji vždy přiléváme do vody (v opačném případě by začala probíhat velmi prudká exotermní reakce).

Kyselina sírová nachází uplatnění při výrobě plastů, výbušnin, hnojiv, léčiv, barviv aj. Převáží se v ocelových nádržích, neboť přímo nereaguje se železem, pouze ho pasivuje.

Kyselina chlorná HClO je velmi slabá a nestálá kyselina, která vzniká rozpuštěním chloru ve vodě:

H2O + Cl2 → HClO + HCl

Vznikající kyselina chlorná se rozkládá na kyselinu chlorovodíkovou a atomární kyslík:

HClO → HCl + 1/2 O2

Uvolnění kyslík má sterilizační účinky. Tato reakce probíhá například na koupalištích, kde se chloruje voda, aby se zahubily choroboplodné bakterie.

(nahoru)

1.2.2 Kyslíkaté kyseliny s více atomy centrálního prvku

Kyseliny obsahující ve své molekule dva nebo více atomů centrálních prvků vznikají obvykle kondenzací (spojením dvou nebo více molekul kyseliny za současného odštěpení molekuly vody), například:

H2SO4 + H2SO4 → H2S2O7 + H2O

V názvu kyseliny musíme zaznamenat skutečnost zastoupení více atomů centrálního prvku dle číslovky před kmenem názvu centrálního prvku, tedy:

H2S2O7 (H2IS2VIO7-II) - kyselina disírová

H4P2O7 (H4IP2VO7-II) - kyselina tetrahydrogendifosforečná

H4B6O11 (H4IB6IIIO11-II) - kyselina tetrahydrogenhexaboritá

(nahoru)

1.2.3 Peroxokyseliny

V molekulách kyslíkatých kyselin se mohou vyskytovat také atomy kyslíku, jejichž oxidační stav je -I (tyto atomy mají jiné strukturní postavení než standardní atomy kyslíku v molekule kyslíkatých kyselin). Můžeme porovnat například strukturu dvou rozdílných sloučenin stejného souhrnného vzorce H2SO4 (tyto sloučeniny nazýváme za izomery):

H2ISVIO4-II H2ISIVO2-IO2-II
kyselina sírová kyselina peroxosiřičitá

Vazba -O-O- se nazývá peroxidová, její výsledný oxidační stav je -II, jelikož každý atom kyslíku má oxidační číslo -I.

HNO4 (HINVO2-IO2-II) - kyselina peroxodusičná

H3PO5 (H3IPVO2-IO3-II) - kyselina trihydrogenperoxofosforečná

H2S2O8 (H2IS2VIO2-IO6-II) - kyselina peroxodisírová

!!! Jestliže máme vzorec kyseliny, v níž se centrální atom vyskytuje v reálném oxidačním stavu, použijeme pro ni název běžné kyseliny - např. kyselinu H2SO4 pojmenujeme přednostně jako kyselinu sírovou. Na to, že je souhrnným vzorcem myšlena peroxokyselina, můžeme přijít dle nereálného oxidačního čísla centrálního prvku - např. v kyselině HNO4 by musel mít dusík nemožné oxidační číslo VII. !!!

(nahoru)

1.2.4 Thiokyseliny

Nahrazením jednoho či více (možno i všech) atomů kyslíku v molekule kyseliny za atom(y) síry získáme thiokyseliny. Síra má v těchto sloučeninách oxidační stav -II (stejně jako kyslík). Název kyseliny je tvořen z podstatného jména kyselina a přídavného jména složeného z předpony thio-, kmene z názvu centrálního prvku a koncovky dle jeho oxidačního stavu, například:

H2S2O3 (H2ISVIS-IIO3-II) - kyselina thiosírová

!!! Někdo by mohl určit oxidační stavy jako H2IS2IIO3-II, nicméně síra se v oxidačním stavu II běžně nevyskytuje, proto se jedná o thiokyselinu!!!

H2CSO2 (H2CIVS-IIO2-II) - kyselina thiouhličitá

H2S3O6 (H2IS2VIS-IIO6-II) - kyselina thiodisírová

H3AsS4 (H3IAsVS4-II) - kyselina trihydrogentetrathioarseničná

(nahoru)

1.2.5 Ostatní kyslíkaté kyseliny

HCNO (HI(CNO)-I) i HOCN (HI(OCN)-I) - kyselina kyanatá

HNCO (HI(CNO)-I) - kyselina isokyanatá

HONC (HI(ONC)-I) - kyselina fulminová (kyselina třaskavá)

(nahoru)

2. Obecná charakteristika zásad

Zásady jsou dle Arrheniovy teorie sloučeniny obsahující funkční skupinu (OH)-I. Tato skupina se nazývá hydroxidová a je typická pro hydroxidy (viz dále). Podle obecnější Brönsted-Lowryho teorie jsou zásady látky schopné přijímat proton(y). Tyto zásady probereme v podkapitole 2.2 tohoto článku.

(nahoru)

2.1 Názvosloví a vlastnosti hydroxidů

Hydroxidy jsou obvykle tříprvkové sloučeniny obsahující vodík H, kyslík O a centrální atom M. Atomy vodíku (oxidační stav I) a kyslíku (oxidační stav -II) jsou spolu vázaný ve funkční skupině (OH)-I. Oxidační číslo centrálního prvku se získává, obdobně jako u kyselin, dopočtem tak, aby byl výsledný oxidační stav molekuly roven 0, například:

Hydroxid má vzorec Fe(OH)3 - výsledný oxidační stav hydroxidové skupiny je 3x(-I) = -III - výsledný oxidační stav atomu železa je opačný k výslednému oxidačnímu stavu hydroxidové skupiny, tedy: III Vzorec uvedeného hydroxidu s doplněnými oxidačními stavy je: FeIII(OH)3-I Názvy hydroxidu jsou tvořené z podstatného jména "hydroxid" a přídavného jména z kmene názvu centrálního prvku a koncovky (dle patřičného oxidačního stavu).

LiOH (LiI(OH)-I) - hydroxid lithný

NaOH (NaI(OH)-I) - hydroxid sodný

Ca(OH)2 (CaII(OH)2-I) - hydroxid vápenatý

Ba(OH)2 (BaII(OH)2-I) - hydroxid barnatý

Al(OH)3 (AlIII(OH)3-I) - hydroxid hlinitý

Fe(OH)3 (FeIII(OH)3-I) - hydroxid železitý

Hydroxid sodný NaOH (sodný louh) a hydroxid draselný KOH jsou silně hygroskopické (vážou vzdušnou vlhkost) a žíravé sloučeniny. Vyskytují se ve formě bílých peciček, které se dobře rozpouští ve vodě za uvolnění tepla. Hydroxid sodný vzniká reakcí sodíku s vodou a hydroxid draselný reakcí draslíku s vodou:

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2

2 K + 2 H2O → 2 KOH + H2

Oba hydroxidy se používají při výrobě mýdel - hydroxid sodný pevných a hydroxid draselný kapalných. Hydroxidem sodným se čistí potrubí.

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 (hašené vápno) je bílá krystalická látka, která vzniká při reakci oxidu vápenatého s vodou (tzv. hašení vápna):

CaO + H2O → Ca(OH)2

Přesycený roztok hydroxidu vápenatého ve vodě se nazývá vápenné mléko. Jeho přefiltrováním vzniká čirá vápenná voda (nasycený roztok Ca(OH)2), která se používá pro důkaz oxidu uhličitého - ten způsobí po jeho zavádění do roztoku hydroxidu vznik bílé sraženiny uhličitanu vápenatého (čirá vápenná voda se zakalí):

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Hydroxid vápenatý se využívá ve stavebnictví jako složka malty a cementu.

(nahoru)

2.2 Názvosloví a vlastnosti dalších zásad 

Pro ostatní zásady se používají názvy, které nelze z větší části metodicky odvodit tak, jako tomu bylo u hydroxidů. Mezi nejvýznamnější zástupce těchto zásad patří:

NH3 (N-IIIH3I) - azan (amoniak, čpavek)

N2H4 (N2-IIH4I) - hydrazin

Vlastnosti amoniaku naleznete v článku Hydridy a jejich soli.

(nahoru)