Hydrolýza

1. Disociace látek

Mnohé sloučeniny se při rozpouštění ve vodě štěpí na své ionty (kationty a anionty), čemuž se říká disociace.

 Název a vzorec sloučeniny Název a vzorec kationtu  Název a vzorec aniontu 
 Síran měďnatý CuSO4 Kation měďnatý Cu2+ Anion síranový SO42-
 Uhličitan sodný Na2CO3 Kation sodný Na+ Anion uhličitanový CO32-
 Chlorid draselný KCl Kation draselný K+ Anion chloridový Cl-

(nahoru)

2. Teoretické odvození složení solí

Soli můžeme hodnotit dle toho, zda pochází ze slabých či silných kyselin nebo zásad (viz Teorie acidobazických reakcí), například:

Dusičnan stříbrný AgNO3: silná kyselina (kys. dusičná) + slabá zásada (hydroxid stříbrný)

Fosforečnan draselný Ca3(PO4)2: slabá kyselina (kys. fosforečná) + silná zásada (hydroxid vápenatý)

(nahoru)

3. Hydrolýza solí

Při rozpouštění soli ve vodě reaguje slabší kation či anion (dle konkrétní soli) s částicemi vody za vzniku původní kyseliny či zásady (tato sloučenina může být i jen teoreticky odvozená, například neexistuje hydroxid stříbrný, ale jen hydratovaný oxid stříbrný), oxonionové kationtu H3O+ či hydroxylového aniontu OH- a samotného kationtu/aniontu, například:

Cu(NO3)2 + 4 H2O → Cu(OH)2 + 2 NO3- + 2 H3O+

Na2CO3 + 2 H2O → H2CO3 + 2 Na+ + 2 OH-

Oxonionový kation H3O+ zapřičiňuje kyselé a hydroxylový anion OH-zásadité pH roztoku soli. Jestliže sůl pochází ze silné kyseliny a zásady (např. chlorid sodný NaCl) či slabé kyseliny a zásady, pak k hydrolýze nedochází a roztok dané soli je neutrální (pH = 7).

(nahoru)