Hydridy a jejich soli

1. Obecná charakteristika hydridů

Hydridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku. Můžeme je rozdělit na iontové (hydridy s-prvků), kovalentní (hydridy p-prvků) a kovové (hydridy d- a f-prvků).

(nahoru)

1.1 Názvosloví hydridů

V závislosti na daném hydridu se může jeho název vytvářet buď spojením podstatného jména "hydrid" a přídavného jména s odpovídající koncovkou (-ný, -natý, -itý...), či jako jednoslovný název z kmene názvu prvku a koncovky -an. Mnohdy se využívají rovněž triviální názvy jednotlivých hydridů. Pro iontové hydridy se používá dvousložkový název, tedy:

LiH (LiIH-I) - hydrid lithný

NaH (NaIH-I) - hydrid sodný

KH (KIH-I) - hydrid draselný

BeH2 (BeIIH2-I) - hydrid beryllnatý

CaH2 (CaIIH2-I) - hydrid vápenatý

Názvy kovalentních hydridů se tvoří z kmene podstatného jména názvu prvku a koncovky -an:

BH3 (BIIIH3-I) - boran

B2H6 (B2IIIH6-I) - diboran

AlH3 (AlIIIH3-I) - alan

CH4 (C-IVH4I) - karban (methan, bahenní plyn)

SiH4 (SiIVH4-I) - silan

GeH4 (GeIVH4-I) - german

SnH4 (SnIVH4-I) - stannan

PbH4 (PbIVH4-I) - plumban

NH3 (N-IIIH3I) - azan (amoniak, čpavek)

PH3 (PIIIH3-I) - fosfan

P2H4 (P2IIH4-I) - difosfan

AsH3 (AsIIIH3-I) - arsan (arsenovodík)

SbH3 (SbIIIH3-I) - stiban (antimonovodík)

H2O (H2IO-II) - oxidan (voda)

H2S (H2IS-II) - sulfan (sirovodík, kyselina sulfanová, kyselina sirovodíková)

H2Se (H2ISe-II) - selan (selenovodík, kyselina selenovodíková)

H2Te (H2ITe-II) - telan (tellurovodík, kyselina tellurovodíková)

HF (HIF-I) - fluoran (fluorovodík, kyselina fluorovodíková)

HCl (HICl-I) - chloran (chlorovodík, kyselna chlorovodíková)

HBr (HIBr-I) - broman (bromovodík, kyselina bromovodíková)

HI (HII-I) - jodan (jodovodík, kyselina jodovodíková)

(nahoru)

1.2 Vlastnosti a využití důležitých hydridů

Hydridy dělíme na kovalentní (např. CH4, PH3) a iontové (např. NaH, HCl), dle rozdílu elektronegativit vodíku a druhého prvku. Kovalentní hydridy se obvykle nerozpouští ve vodě a nevedou elektrický proud. Iontové hydridy se často rozpouští ve vodě za uvolnění protonu H+. Hydrid lithný LiH je bílá krystalická látka, která se používá pro snadnou a bezpečnou přípravu vodíku:

LiH + H2O → LiOH + H2

Hydrid sodný NaH je bílá krystalická látka, která prudce reaguje s vodou:

NaH + H2O → NaOH + H2

Karban CH4 (methan, bahenní plyn) je hlavní složkou zemního plynu, v němž je doprovázen také stopovým množstvím propanu či butanu. Jedná se o hořlavý plyn (se vzduchem vytváří výbušnou směs) bez barvy, který je lehčí než vzduch. Vyvíjí se z odumřelých zbytků organismů, uniká v uhelných dolech, při erupcích sopek, tvoří atmosféru některých vesmírných těles či je složkou bioplynu. Methan je možné připravit reakcí karbidu hliníku s vodou:

Al4C3 + 12 H2O → 3 CH4 + 4 Al(OH)3

Částečnou oxidací methanu vzniká acetylen. Methan se dále využívá pro výrobu mnoha důležitých sloučenin (např. halogenderivátů methanu), sazí, vodíku či jako výhřevné palivo.

Azan NH3 (amoniak, čpavek) je bezbarvý plyn štiplavého zápachu, který se dobře rozpouští ve vodě (v 1 litr vody se rozpustí cca 800 litrů amoniaku) za vzniku čpavkové vody, která je zásaditá:

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

Amoniak je jedovatý a dráždí oční sliznici. Vyrábí se přímou syntézou vodíku a dusíku při tlaku 10-100 MPa, teploty 450 °C a katalýzy (Fe aktivovaného K2O a Al2O3):

N2 + 3 H2 → 2 NH3

Tato reakce se nazývá Haber-Boschova syntéza. V laboratoři je ho možné připravit například zahříváním směsi chloridu amonného NH4Cl s oxidem vápenatým CaO:

CaO + 2 NH4Cl → CaCl2 + 2 NH3 + H2O

Amoniak se využívá při výrobě kyseliny dusičné, dusičnanů (hnojiv), při organické syntéze či jako chladící médium. Ve směsi s kyslíkem (16 - 27 % amoniaku) je výbušný. Jeho spalování může probíhat buď s katalyzátorem za vzniku oxidu dusnatého (1), či bez něj za vzniku dusíku a vodíku (2):

(1) 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O

(2) 2 NH3 → N2 + 3 H2

Fosfan PH3 je jedovatý plyn nepříjemného zápachu (po česneku). Připravuje se reakcí fosforu s roztokem hydroxidu sodného:

P4 + 3 NaOH + 3 H2O → 3 NaH2PO2 + PH3

Difosfan P2H4 je jedovatá samozápalná kapalina.

Oxidan H2O (voda) ...

Sulfan H2S (sirovodík, kyselina sulfanová, kyselina sirovodíková) je bezbarvý plyn charakteristického zápachu (zkažená vejce), který je velmi jedovatý (smrt způsobuje již při koncentraci 0,15 %). Jeho reakcí s vodou vzniká kyselina sulfanová (sirovodíková). Sulfan je možné připravit reakcí sulfidů s kyselinou chlorovodíkovou (1) či přímou syntézou síry a vodíku (2):

FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S

H2 + S → H2S

Hořením sulfanu vzniká oxid siřičitý a voda:

2 H2S + 3 O2 → 2 SO2 + 2 H2O

Sulfan má redukční schopnosti, jeho reakcí s kyselinou dusičnou vzniká elementární síra:

3 H2S + 2 HNO3 → 3 S + 2 NO + 4 H2O

Fluoran HF (fluorovodík, kyselina fluorovodíková) je bezbarvý, ostře páchnoucí plyn, který leptá sliznici. Jeho reakcí s vodou vzniká 40% kyselina fluorovodíková (slabá kyselina), která reaguje s oxidem křemičitým SiO2 (hlavní složka skla), a tak se musí přechovávat v plastových obalech:

SiO2 + 4 HF → 2 H2O + SiF4

Schopnosti leptat sklo se využívá pro technické i umělecké účely. Kromě toho se kyselina fluorovodíková využívá pro výrobu důležitých organických látek. Laboratorně je možné fluorovodík připravit reakcí fluoridu s kyselinou sírovou:

CaF2 + H2SO4 → 2 HF + CaSO4

Chloran HCl (chlorovodík, kyselina chlorovodíková, dříve kyselina solná) je bezbarvý plyn štiplavého zápachu. Jeho rozpuštěním ve vodě vzniká 35-38 % kyselina chlorovodíková. Tato kyselina je složkou žaludečních šťáv. Chlorovodík je možné získat přímou syntézou vodíku a chloru při teplotě okolo 2 000 °C (1), působením kyseliny sírové na chlorid sodný (2) nebo jako vedlejší produkt chlorace alkanů či arenů (3):

(1) H2 + Cl2 → 2 HCl

(2) H2SO4 + 2 NaCl → Na2SO4 + 2 HCl

(3) C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Broman HBr (bromovodík, kyselina bromovodíková) je bezbarvý plyn, jehož reakcí s vodou vzniká kyselina bromovodíková. Bromovodík vzniká reakcí bromidu fosforitého s vodou:

PBr3 + 3 H2O → 3 HBr + H3PO3

Jodan HI (jodovodík, kyselina jodovodíková) je bezbarvý plyn, jehož rozpuštěním ve vodě vzniká kyselina jodovodíková. Jodovodík vzniká reakcí jodidu fosforitého s vodou:

PI3 + 3 H2O → 3 HI + H3PO3

(nahoru)

2. Obecná charakteristika solí hydridů

Soli hydridů vznikají odtržením jednoho nebo více atomů vodíku z hydridu a jeho náhradou (substitucí) za atom jiného prvku. Mezi nejdůležitější soli hydridů patří nitridy, oxidy, sulfidy a halogenidy.

(nahoru)

2.1 Nitridy - názvosloví, vlastnosti a využití

Substitucí všech atomů vodíku v molekule azanu (amoniaku, čpavku) NH3 vznikají nitridy N-III. Jejich název je tvořen z podstatného jména "nitrid" a přídavného jména z názvu druhého prvku s odpovídající koncovkou:

Li3N (Li3IN-III) - nitrid lithný

Be3N2 (Be3IIN2-III) - nitrid beryllnatý

Mg3N2 (Mg3IIN2-III) - nitrid hořečnatý

Ba3N2 (Ba3IIN2-III) - nitrid barnatý

BN (BIIIN-III) - nitrid boritý

AlN (AlIIIN-III) - nitrid hlinitý

P3N5 (P3VN5-III) - nitrid fosforečný

Zn3N2 (Zn3IIN2-III) - nitrid zinečnatý

VN (VIIIN-III) - nitrid vanaditý

ZrN (ZrIIIN-III) - nitrid zirkonitý

Nitrid hořečnatý Mg3N2 vzniká jako vedlejší produkt hoření hořčíku:

3 Mg + N2 → Mg3N2

(nahoru)

2.2 Oxidy - názvosloví, vlastnosti a využití

Od oxidanu (vody) H2O lze odvodit oxidy O-II, jejichž jinou formou jsou peroxidy (O2)-II a superoxidy (též hyperoxidy) (O2)-I. Peroxidy jsou odvozené od peroxidu vodíku H2O2 náhradou atomů vodíku atomy jiných prvků. Jejich názvy jsou tvořené z podstatného jména "peroxid" a přídavného jména z názvu druhého prvku s odpovídající koncovkou:

Na2O2 (Na2IO2-II) - peroxid sodný

BaO2 (BaIIO2-II) - peroxid barnatý

Názvy superoxidů jsou složený z podstatného jména "superoxid" a přídavného jména z názvu prvku a odpovídající koncovky:

KO2 (KIO2-I) - superoxid draselný

RbO2 (RbIO2-I) - superoxid rubidný

CsO2 (CsIO2-I) - superoxid cesný

Pro běžné oxidy se používají názvy tvořené z podstatného jména "oxid" a přídavného jména z názvu prvku s odpovídající koncovkou:

Li2O (Li2IO-II) - oxid lithný

MgO (MgIIO-II) - oxid hořečnatý

Al2O3 (Al2IIIO3-II) - oxid hlinitý

CO2 (CIVO2-II) - oxid uhličitý

SiO2 (SiIVO2-II) - oxid křemičitý

N2O (N2IO-II) - oxid dusný

NO2 (NIVO2-II) - oxid dusičitý

P4O10 (P4VO10-II) - oxid fosforečný, dimer

SO3 (SVIO3-II) - oxid sírový

Cl2O7 (Cl2VIO7-II) - oxid chloristý

Fe2O3 (Fe2IIIO3-II) - oxid železitý

V2O5 (V2VO5-II) - oxid vanadičný

OsO4 (OsVIIIO4-II) - oxid osmičelý

Oxidy můžeme rozdělit na kyselinotvorné (reagují s vodou za vzniku kyseliny, se zásadou za vzniku soli), zásadotvorné (reagují s vodou za vzniku zásady, s kyselinou za vzniku soli) a amfoterní (nereagují s vodou, reakcí s kyselinami poskytují soli a se zásadami komplexy). Tato vlastnost je závislá na elektronegativitě atomu prvku vázaného s kyslíkem v molekule oxidu a jeho oxidačním čísle, přičemž platí:

Typ oxidu Elektronegativita druhého prvku Oxidační číslo druhého prvku Příklad oxidu
Kyselinotvorné X > 2 vyšší než V NO2, P4O10, SO2 ...
Amfoterní X = 1-2 menší než V Al2O3, SiO2, ZnO ...
Zásadotvorné X < 1 menší než IV Na2O, MgO, CaO ...

Peroxid vodíku H2O2 je bezbarvá kapalina, která se samovolně rozkládá na vodu a kyslík (rozklad je možné katalyzovat oxidem manganičitým MnO2, chloridem železitým FeCl3 či krví, nebo inhibovat kyselinou sírovou H2SO4 či fosforečnou H3PO4). Laboratorně ho lze připravit reakcí peroxidu barnatého BaO2 a kyselinou sírovou H2SO4:

BaO2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O2

Průmyslově se vyrábí z 2-alkylantrachinonu.

Peroxid vodíku má jak redukční (1), tak oxidační (2) schopnosti:

(1) 2 KI + H2O2 + H2SO4 → I2 + K2SO4 + 2 H2O

(2) 2 AgNO3 + 2 NaOH + H2O2 → 2 Ag + O2 + 2 NaNO3 + 2 H2O

V laboratořích se používá jako 30 % roztok, v kadeřnictvích (vytvoření melíru) přichází do obchodu až jako 10 % a v lékařství (dezinfekce) jako 3 % roztok.

Peroxid sodný Na2O2 je nažloutlá pevná látka. Reakcí s vodou poskytuje peroxid vodíku a :

Na2O2 + 2 H2O → H2O2 + 2 NaOH

Oxid hořečnatý MgO je bílá krystalická látka vysokého bodu tání (2 800 °C). Vzniká jako hlavní produkt hoření hořčíku (1) či rozkladem uhličitanu hořečnatého (2):

(1) 2 Mg + O2 → 2 MgO

(2) MgCO3 → MgO + CO2

Jeho reakcí s vodou vzniká hydroxid hořečnatý:

MgO + H2O → Mg(OH)2

Nachází uplětnění při výrobě žáruvzdorných materiálů.

Oxid vápenatý CaO (pálené vápno) je bílá látka, která vzniká rozkladem uhličitanu vápenatého:

CaCO3 → CaO + CO2

Jeho reakcí s vodou vzniká hydroxid vápenatý:

CaO + H2O → Ca(OH)2

Této reakce se využívá ve stavebnictví ("hašení vápna").

Oxid boritý B2O3 je bezbarvá sklovitá látka. Vzniká jako hlavní produkt hoření boru:

4 B + 3 O2 → 2 B2O3

Jeho reakcí s vodou vzniká kyselina boritá:

B2O3 + 3 H2O → 2 H3BO3

Oxid hlinitý Al2O3 je bílá pevná látka, která vzniká spalováním hliníku (1) či rozkladem hydroxidu hlinitého (2):

(1) 4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3

(2) 2 Al(OH)3 → Al2O3 + 3 H2O

Oxid hlinitý je amfoterní, a tak reaguje s kyselinami (1) i zásadami (2):

(1) Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2O

(2) Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2 Na[Al(OH)4]

Tento oxid se vyskytuje v modifikacích γ (rozpustná v kyselinách a roztocích hydroxidů) či α (vzniká žíháním γ-modifikace, je těžko tavitelná a nerozpustná v kyselinách ani hydroxidech). Minerál korund je α-modifikace.

Oxid uhelnatý CO je jedovatý plyn bez barvy a zápachu. Jeho jedovatost spočívá ve schopnosti velmi pevně se vázat na krevní barvivo hemoglobin, čímž se dostává přes krev do těla namísto kyslíku a může snadno způsobit úmrtí. Vzniká za nedostatečného přístupu kyslíku, tato reakce probíhá ve dvou fázích:

(1) C + O2 → CO2

(2) CO2 + C → 2 CO

Laboratorně se připravuje dehydratací kyseliny mravenčí (např. kyselinou sírovou):

HCOOH → CO + H2O

Dříve býval součásti svítiplynu, který je nyní nahrazen právě díky jedovatosti oxidu uhelnatého (a jeho nerozpoznatelnosti dle zápachu) zemním plynem, jehož hlavní složkou je methan. I nadále však nachází oxid uhelnatý široké uplatnění například v organické syntéze.

Oxid uhličitý CO2 je jedovatý (méně však než oxid uhelnatý) plyn bez barvy a zápachu. Můžeme ho připravit například zahříváním uhličitanu vápenatého (1), jeho reakcí s kyselinou chlorovodíkovou (2) či hořením látek obsahujících uhlík za dostatečného přístupu vzduchu (3):

(1) CaCO3 → CaO + CO2

(2) CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

(3) CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Oxid uhličitý se rozpouští ve vodě za vzniku svého roztoku, který je neformálně označován jako nestálá kyselina uhličitá, nicméně strukturně produkt této reakce zmíněné kyselině neodpovídá:

CO2 + H2O ↔ H2CO3

CO2 + H2O → CO2 • n H2O

Využívá se jako náplň hasících přístrojů, neboť nepodporuje hoření a je těžší než vzduch. Pěnové hasící přístroje obsahují sypký hydrogenuhličitan sodný a ampulku s kyselinou chlorovodíkovou, která se po aktivaci přístroje rozbije a dochází k reakci za vzniku oxidu uhličitého a pěny z chloridu sodného:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

Sněhové hasící přístroje obsahují kapalný oxid uhličitý, který má po opouštění trubice přístroje teplotu okolo -30 °C. V pevném skupenství se používá oxid uhličitý pod názvem "suchý led" a slouží k chlazení (např. zmrzliny). Suchý led patří mezi sublimující látky. Kromě toho se oxid uhličitý využívá v chemické syntéze (organické látky, uhličitany aj.) či v potravinářství pro výrobu perlivých nápojů.

Oxid uhličitý tvořící 12 % vzduchu je pro člověka životu nebezpečný - při takové koncentraci způsobuje bezvědomí až smrt. 

Oxid křemičitý SiO2 je pevná, těžko tavitelná látka s polymerní strukturou. Rozlišujeme jeho 3 modifikace (křemen, tridymit a cristobalit), které se navzájem liší svojí vnitřní strukturou. Přechod mezi jednotlivými modifikacemi je možný při změnách teplot. Oxid křemičitý je hlavní složkou skla.

Oxid olovnatý PbO se vyskytuje v modifikaci červenohnědé (α, klejt) či žluté (β, massikot). Tento oxid můžeme získat například zahříváním olova na vzduchu (1) či rozkladem uhličitanu olovnatého (2):

(1) 2 Pb + O2 → 2 PbO

(2) PbCO3 → PbO + CO2

Vrstva oxidu olovnatého pokrývá kovové olovo a zabraňuje jeho další oxidaci (tzv. pasivace).

Oxid dusný N2O (rajský plyn) je bezbarvý plyn, který se připravuje termickým rozkladem dusičnanu amonného:

NH4NO3 → N2O + 2 H2O

Dříve se používal jako anestetikum, je náplní bombiček na přípravu šlehačky. Inhalací působí narkoticky. Používá se také pro zvýšení výkonu motoru.

Oxid dusnatý NO je bezbarvý plyn, který snadno podléhá oxidaci vzdušným kyslíkem na oxid dusičitý:

2 NO + O2 → 2 NO2

Oxid dusnatý je možné připravit reakcí ušlechtilého kovu se zředěnou kyselinou dusičnou:

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Oxid dusičitý NO2 je hnědočervený plyn, který za běžných podmínek existuje částečně i ve formě bezbarvého dimeru N2O4. Koncentrace dimeru převažuje po ochlazení plynu. Laboratorně ho lze připravit reakcí ušlechtilého kovu s koncentrovanou kyselinou dusičnou:

Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Jiná možnost přípravy spočívá v termickém rozkladu dusičnanu olovnatého:

2 Pb(NO3)2 → 2 PbO + 4 NO2 + O2

Oxid fosforitý P4O6 (dimer) je bílá krystalická látka, která vzniká hořením fosforu za nedostatečného přístupu vzduchu:

P4 + 3 O2 → P4O6

Jeho reakcí se studenou vodou vzniká kyselina fosforitá:

P4O6 + 6 H2O → 4 H3PO3

Reakce oxidu fosforitého s teplou vodou poskytuje fosfan a kyselinu fosforečnou:

 P4O6 + 6 H2O → PH3 + 3 H3PO4

Oxid fosforečný P4O10 (dimer) je hygroskopická pevná látka, která vzniká hořením fosforu za dostatečného přístupu vzduchu:

P4 + 5 O2 → P4O10

Jeho reakcí s vodou vzniká kyselina fosforečná:

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4

Díky svým hygroskopickým vlastnostem se využívá jako náplň do exsikátorů.

Oxid siřičitý SO2 je bezbarvý plyn štiplavého zápachu (dráždí dýchací cesty). Průmyslově se získává hořením síry S (1) či pražením pyritu FeS2 (2):

(1) S + O2 → SO2

(2) 4 FeS2 + 11 O2 → 8 SO2 + 2 Fe2O3

V laboratoři je možné oxid siřičitý připravit například reakcí ušlechtilého kovu s kyselinou sírovou H2SO4 (1) nebo rozkladem siřičitanů SO32- kyselinami (2):

(1) Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2 H2O

(2) Na2SO3 + 2 HCl → 2 NaCl + SO2 + H2O

Jeho reakcí s vodou vzniká kyselina siřičitá:

SO2 + H2O → H2SO3

Oxid siřičitý má jak oxidační (1), tak redukční (2) schopnosti:

(1) SO2 + H2S → 3 S + 2 H2O

(2) 2 SO2 + O2 → 2 SO3 

Oxid sírový SO3 je bezbarvý plyn, který v kapalném skupenství vytváří trimer (SO3)3 a v pevném makromolekuly. Tento plyn vzniká katalytickou (V2O5) oxidací oxidu siřičitého při teplotě okolo 425 °C:

2 SO2 + O2 → 2 SO3

Z oxidu sírového se vyrábí kyselina sírová.

Oxid chloričitý ClO2 je žlutozelený plyn, který je silným oxidačním činidlem.

Oxid chloristý Cl2O7 je bezbarvá olejovitá kapalina. Ačkoliv je ze všech oxidů chloru nejstabilnější, po zahřání exploduje.

Oxid jodičný I2O5 je nejstabilnější oxid halogenů, má silné oxidační vlastnosti.

Oxid měďný Cu2O je červená, ve vodě nerozpustná látka. Lze ho připravit redukcí měďnatých sloučenin organickými látkami.

Oxid měďnatý CuO je černá, ve vodě nerozpustná látka. Vzniká tepelným rozkladem hydroxidu (1) či uhličitanu měďnatého (2):

(1) Cu(OH)2 → CuO + H2O

(2) CuCO3 → CuO + CO2

Oxid stříbrný Ag2O je hnědá látka nerozpustná ve vodě. Lze ho připravit například působením hydroxidu na stříbrnou sůl (vznikající hydroxid je nestálý, rozkládá se ihned na oxid a vodu):

2 AgNO3 + 2 NaOH → 2 NaNO3 + Ag2O + H2O

Oxid zinečnatý ZnO (zinková běloba) je bílá ve vodě nerozpustná látka. Můžeme ho připravit spalováním zinku (1) či rozkladem hydroxidu zinečnatého (2):

(1) 2 Zn + O2 → 2 ZnO

(2) Zn(OH)2 → ZnO + H2O

Tento oxid je amfoterní, a tak reaguje s kyselinami (1) i zásadami (2):

(1) ZnO + 2 HCl → ZnCl2 + H2O

(2) ZnO + 2 NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4]

Oxid zinečnatý se používá jako bílý pigment.

Oxid rtuťnatý HgO se vyskytuje v modifikaci červené a žluté. Tyto formy se liší ve své vnitřní struktuře a způsobu svého vzniku. Červený oxid rtuťnatý je možné připravit přímou syntézou rtuti a kyslíku (1), zatímco ten žlutý se získává působením hydroxidu sodného na chlorid rtuťnatý (2):

(1) 2 Hg + O2 → 2 HgO

(2) HgCl2 + 2 NaOH → 2 NaCl + HgO + H2O

Tepelným rozkladem oxidu rtuťnatého vzniká rtuť a kyslík:

2 HgO → 2 Hg + O2

Oxid vanadičný V2O5 se využívá jako katalyzátor při oxidaci oxidu siřičitého na sírový. Tato reakce je důležitým krokem při kontaktním způsobu výroby kyseliny sírové.

Oxid chromitý Cr2O3 (chromová zeleň) je zelená látka nerozpustná ve vodě, kterou lze připravit rozkladem dichromanu amonného:

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4 H2O

Oxid chromový CrO3 je červená krystalická látka, která má silné hygroskopické vlastnosti. Můžeme ho připravit reakcí dichromanu draselného s koncentrovanou kyselinou sírovou:

K2Cr2O7 + H2SO4 → K2SO4 + 2 CrO3 + H2O

Oxid chromový je silné oxidační činidlo (zuhelňuje papír, zapaluje síru..), jeho reakcí s kyselinou chlorovodíkovou vzniká chlor:

2 CrO3 + 12 HCl → 2 CrCl3 + 3 Cl2 + 6 H2O

Oxid manganičitý MnO2 (burel) je černá látka silných oxidačních schopností. Používá se jako katalyzátor při rozkladu peroxidu vodíku na vodu a kyslík:

2 H2O2 → 2 H2O + O2

Dále nachází uplatnění při barvení skla (fialově) či výrobě galvanických článků.

Oxid železitý Fe2O3 je červená pevná látka, která vzniká termickým rozkladem síranu železitého:

Fe2(SO4)3 → Fe2O3 + 3 SO3

Kromě toho vzniká rovněž při pražení pyritu:

4 FeS2 + 11 O2 → 8 SO2 + 2 Fe2O3 

(nahoru)

2.3 Sulfidy - názvosloví, vlastnosti a využití

Sulfan (sirovodík) H2S vytváří dvě řady solí, a to dle počtu odštěpených atomů vodíku, hydrogensulfidy HS-I a sulfidy S-II. Mnohé sulfidy jsou ve vodě nerozpustné a barevné, čehož se využívá v analytické chemii pro důkaz jednotlivých iontů. Názvy obojích se vytváří z podstatného jména "hydrogensulfid" či "sulfid" a přídavného jména z názvu druhého (resp. třetího u hydrogensuldifů) prvku s patřičnou koncovkou:

KHS (KIHS-I) - hydrogensulfid draselný

Be(HS)2 (BeII(HS)2-I) - hydrogensulfid beryllnatý

Ti(HS)4 (TiIV(HS)4-I) - hydrogensulfid titaničitý

Na2S (Na2IS-II) - sulfid sodný

(NH4)2S ((NH4)IS-II) - sulfid amonný

Bi2S3 (Bi2IIIS3-II) - sulfid bismutitý

ZnS (ZnIIS-II) - sulfid zinečnatý

V2S5 (V2VS5-II) - sulfid vanadičný

OsS4 (OsVIIIS4-II) - sulfid osmičelý

Obdobou peroxidů (O2)-II jsou disulfidy (S2)-II, jejichž názvy se vytváří obdobně, jako tomu bylo u všech předcházejících sloučenin:

FeS2 (FeIIS2-II) - disulfid železnatý

Sulfid uhličitý CS2 (sirouhlík) je bezbarvá kapalina, nepolární rozpouštědlo. Vzniká přímým slučování síry a uhlíku:

S + 2 C → CS2

Sulfid měďnatý CuS je černá látka, nerozpustná ve vodě. Vzniká působením sulfanu na měďnatou sůl:

Cu2+ + H2S → CuS + 2 H+

Může vznikat i přímou syntézou mědi a síry:

Cu + S → CuS

Sulfid rtuťnatý HgS existuje v modifikaci černé a červené (rumělka). Černá modifikace vzniká působením kyseliny sulfanové na rtuťnatou sůl:

Hg2+ + H2S → HgS + 2 H+

Červená modifikace vzniká sublimací té černé.

(nahoru)

2.4 Halogenidy - názvosloví, vlastnosti a využití

Substitucí atomu vodíku v molekule halogenovodíku jiným prvkem vzniká halogenid X-I, a to buď fluorid F-I, chlorid Cl-I, bromid Br-I či jodid I-I. Název halogenidu je tvořen podstatným jménem "fluorid", "chlorid", "bromid" či "jodid" a z přídavného jména vytvořeného z názvu druhého prvku s patřičnou koncovkou:

NaF (NaIF-I) - fluorid sodný

CaF2 (CaIIF2-I) - fluorid vápenatý

KCl (KICl-I) - chlorid draselný

PCl5 (PVCl5-I) - chlorid fosforečný

AgBr (AgIBr-I) - bromid stříbrný

FeBr3 (FeIIIBr3-I) - bromid železitý

PbI2 (PbIII2-I) - jodid olovnatý

NH4I (NH4II-I) - jodid amonný

Halogenidy můžeme rozdělit dle přítomné chemické vazby v jejich struktuře na kovalentní a iontové. Kovalentní halogenidy (např. chlorid fosforečný PCl5) mívají obvykle nízké body tání a varu, jsou nerozpustné ve vodě, nevedou elektrický proud a mají dobré izolační vlastnosti. Naopak iontové halogenidy (např. chlorid sodný NaCl) se většinou dobře mísí s vodou, mají vyšší body tání a varu a jsou dobrými vodiči elektrického proudu.

Bromid střbrný AgBr je žlutá, krystalická látka, která se používá ve fotografickém průmyslu. Bromid stříbrný je ve vodě nerozpustný, působením světla se rozkládá na stříbro a brom:

2 AgBr → 2 Ag + Br2

Fluorid sírový SF6 je bezbarvý plyn vysoké hustoty (je 6x těžší než vzduch). Při vdechování je schopen měnit lidský hlas.

Chlorid amonný NH4Cl (salmiak) je bílá, krystalická látka, která za běžného tlaku po zahřání sublimuje. Používá se jako složka dýmovnicí či v suchých článcích.

Chlorid křemičitý SiCl4 je meziproduktem při výrobě křemíku o polovodičové čistotě.

Chlorid manganatý MnCl2 je ve vodě nerozpustná látka vznikající zahříváním oxidu manganičitého MnO2 s kyselinou chlorovodíkovou HCl:

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 + 2 H2

Chlorid měďnatý CuCl2 se vyskytuje ve formě dihydrátu, který tvoří zelené krystalky. Jeho bezvodá forma je tmavě hnědá. Ve vodě se rozpouští za vzniku modrého roztoku. Dihydrát chloridu měďnatého vzniká například reakcí oxidu měďnatého s kyselinou chlorovodíkovou:

CuO + 2 HCl + H2O → CuCl2 • 2 H2O

Chlorid rtuťný Hg2Cl2 (dimer, kalomel) je bílá látka nerozpustná ve vodě. Dříve se používal jako projímadlo, nicméně díky jeho možné záměně či znečištění jedovatým chloridem rtuťnatým bylo od jeho aplikací upuštěno.

Chlorid rtuťnatý HgCl2 (sublimát) je bílá, vysoce jedovatá látka, kterou lze připravit například působením kyseliny chlorovodíkové na oxid rtuťnatý:

HgO + 2 HCl → HgCl2 + H2O

Dříve se používal k hubení škůdců.

Chlorid sodný NaCl (sůl kamenná, halit) je bílá krystalická látka, která se v hojném množství vyskytuje v mořské vodě. Sůl se z moří získává odpařováním a nachází uplatnění v potravinářství (solení potravin) či jako posypový prostředek v zimních obdobích (eliminace vzniku ledovky).

Chlorid uhličitý CCl4 (tetrachlormethan) je jedovatá (karcinogenní) kapalina. Příležitostně se využívá jako rozpouštědlo.

Chlorid vápenatý CaCl2 je v bezvodé formě silně hygroskopický (přijímá vzdušnou vlhkost). Z roztoků krystalizuje jako hexahydrát, při teplotě okolo 200 °C se rozkládá na dihydrát.

Jodid draselný KI je bílá krystalická látka, která se používá při výrobě dezinfekčních činidel, jodování soli či jako zdroj jodu pro štítnou žlázu a pro pohlcování radionuklidů jodu při úniku radiace.

Jodid olovnatý PbI2 je žlutá látka nerozpustná ve vodě. Krystalizuje z horkého, bezbarvého, roztoku za vyloučeniny "zlatých šupin".

(nahoru)