Chemická rovnováha

Chemická reakce může probíhat buď za úplného zreagování výchozích látek na produkty (např. hoření zemního plynu), nebo se mohou v reakční soustavě vyskytovat jak výchozí látky, tak produkty (např. při syntéze vodíku a dusíku se molekuly obou plynů vyskytují společně ve směsi s molekulami amoniaku). V prvním případě se jedná o nevratnou reakci a její chemická rovnováha je zcela posunuta ve prospěch produktů. V druhém případě, u vratné reakce, se ustanovuje chemická rovnováha a je možné ovlivňovat její posun související s množstvím a koncentrací jak výchozích látek, tak i produktů.

(nahoru)

1. Rovnovážná konstanta

Chemickou rovnováhu vyjadřujeme pomocí rovnovážné konstanty K. Nacházíme-li se v rovnováze, vzniká stejně množství produktů z výchozích látek, jako se jich zpětně přeměňuje na výchozí látky. Rychlost přímé reakce (mění výchozí látky na produkty) a reakce zpětné (mění produkty na výchozí látky) se musí rovnat. Budeme-li uvažovat obecnou rovnici reakce "aA + bBcC + dD" je matematické odvození rovnovážné konstanty následující:

a) Při ustavení chemické rovnováhy se rychlost přímé reakce vyrovná s rychlostí reakce zpětné:

v1 = v2

b) Podle Guldberg-Waagova zákona platí pro některé reakce, při kterých jsou dílčí řády chemické reakce totožné se stechiometrickými koeficienty, vztah pro závislost rychlosti reakce na koncentraci výchozích látek. Ten dosadíme do rovnice:

k1[A]a[B]b = k2[C]c[D]d

c) Úpravou tohoto vztahu dostaneme rovnovážnou konstantu K:

Pro zmiňovanou syntézu amoniaku "N2 + 3 H22 NH3" je rovnovážná konstanta následující:

Hodnota rovnovážné konstanty je závislá pouze na teplotě.

(nahoru)

2. Faktory ovlivňující posun chemické rovnováhy

Chemickou rovnováhu lze narušit vnějšími vlivy. Změnou tlaku, teploty, koncentrace nebo objemu vychýlíme systém z rovnováhy. Systém na vychýlení zareaguje a ustaví si novou rovnováhu. Tento Le Chatelierův princip popsali nezávisle na sobě německý fyzik Karl Ferdinand Braun a francouzský fyzik Henri Louis Le Chatelier:

AKCE  REAKCE 
Přidání eduktu Zvýšení koncentrace produktů
Přidání produktu Zvýšení koncentrace eduktů
Odebrání eduktu Zvýšení koncentrace eduktů
Odebrání produktu Zvýšení koncentrace produktů
Zvýšení tlaku Zvýšení koncentrace ve směru menšího počtu molů látek
Snížení tlaku Zvýšení koncentrace ve směru většího počtu molů látek
Zvýšení teploty Zvýšení koncentrace látek ve směru endotermické reakce
Snížení teploty Zvýšení koncentrace látek ve směru exotermické reakce

Změna tlaku ovlivňuje chemickou rovnováhu pouze u reakcí, ve kterých jsou všechny reaktanty v plynné fázi a počty molů eduktů a produktů jsou rozdílné. Katalyzátory (ani inhibitory) neovlivňují chemickou rovnováhu.

(nahoru)

3. Součin rozpustnosti

Součin rozpustnosti udává, jaké množství látky je možné za daných podmínek rozpustit v daném objemu rozpouštědla:

Ba2+ + SO42-BaSO4

Rovnovážná konstanta této disociace je: K = [BaSO4]/[Ba2+][SO42-] Rozpustnosti látek se udávají buď v g na 100 g rozpouštědla či v mol na 1 dm3 rozpouštědla. Rozpustnost látek je funkcí teploty. Druhý způsob uvádění rozpustnosti je stěžejní pro výpočet součinu rozpustnosti. Rozpustnost síranu barnatého je 10-5 mol•dm-3, a tak je jeho součin rozpustnosti následující:

Ks[Ba2+][SO42-][10-5][10-5]10-10

Součiny rozpustnosti jednotlivých látek nalezneme v tabulkách.

(nahoru)