Encyklopedie pojmů - N

Nafteny - nasycené alicyklické uhlovodíky, cykloalkany. V homologické řadě cykloalkanů sumárního vzorce CnH2n se vyskytují téměř všechny kruhy až do třiceti atomů uhlíku. N. jsou hlavní součástí kavkazské ropy, v menší míře jsou obsaženy i v haličské ropě a nacházejí se i v černouhelném dehtu. Stabilita uhlíkového kruhu je závislá na počtu jeho členů. Cyklopropan acyklobutan jsou rel. nestálé a jsou plynné. Cyklopentan je kapalina. K roztoku manganistanu draselného se chovají všechny netečně.

Narkotika - látky vyvolávající narkózu, tj. stav, při němž dochází k přechodné ztrátě vědomí při zachování všech životně důležitých funkcí. Nejdůležitější inhalační n. používaná v lékařství - diethylether, kysličník dusný (zvaný rajský plyn), fluotan, cyklopropan aj. Vedle toho existuje řada n. podávaných intravenózně.

Nátěrové hmoty - složité mnohasložkové systémy. Nanášejí se na předměty (natíráním, máčením, stříkáním, stěrkou, elektrostaticky apod.), aby je chránily před korozí a povětrnostními vlivy a zlepšovaly jejich vzhled. Spotřebitelům se n. h.dodávají zpravidla v tekutém až těstovitém stavu (moderní typy n.h. se dodávají i ve formě prášku, který se do tekutého stavu převede až při použití, např. při šopování); po nanesení a vysušení vytvoří n. h. na předmětu ochranný nátěrový film. Podstatnou složkou filmu je makromolekulární látka obsahující různé přísady. Film vzniká vysušením (odpařením rozpouštětdla n. disperzní fáze), vysušením a oxidací (působením vzdušného kyslíku na makromolekulární látku), vysušením s následující polymerací nebo polykondenzací. N. h. je možno roztřídit podle různých hledisek. Nejobvyklejší je základní dělení n. h. na nepigmentované (transparentní) a pigmentované. K nepigmentovaným n. h. patří fermeže (vysýchavé oleje s přísadou sikativů, např. linoleanu kobaltnatého), které zasychají v tenké vrstvě na vzduchu, ↓laky (roztoky filmotvorných složek) a emulze(tj. emulze n. disperze filmotvorných složek ve vodě). Pigmentované n. h. jsou komplikovanější systémy; obsahují pigment, plnivo, filmotvornou složku, rozpouštědlo a aditiva. Dělí se na tmely (max. pigmentované n. h. sloužící k vyplňování pórů podkladu), barvy (pigmentované n. h. poskytující většinou matný film) a emaily (pigmentované n. h. o dobrém rozlevu poskytující film s vysokým leskem). ↓Pigmenty jsou bílé, černé n. pestré prášky, které se nerozpouštějí ani v rozpouštědlech, ani ve filmotvorných látkách. Dodávají n. h. barevný odstín a kryvost. Plniva jsou bílé n. nažloutlé prášky, kterými se upravují mechanické vlastnosti n. h. (místo podstatně dražších pigmentů). Nejpoužívanější je těživec, blanc-fixe, vápenec, křída, kaolín a mastek. Filmotvorné látky jsou podstatnou složkou n. h. Jsou to např. různě upravený lněný olej, alkydové pryskyřice, epoxidové pryskyřice, epoxyesterové pryskyřice, polyesterové nenasycené pryskyřice, chlorkaučuk, nitráty celulosy, asfalty a nejrůznější kopolymery. Rozpouštědla nejčastěji používaná do n. h. jsou: lakový benzín, xylen, ethylacetát, butylacetát, ketony a voda. Aditiva se přidávají k usnadnění přípravy n. h. a ke zlepšení jejich nátěrových vlastností. Bývají to: povrchově aktivní látky, emulgátory, prostředky zpomalující sedimentaci pigmentů, sikativy, látky omezující tvorbu škraloupů, látky způsobující thixotropii, odpěňovače apod. Z hlediska vlastností n. h. jsou důležité nejen vlastnosti každé suroviny, ale i její koncentrace. - Podle použité základní suroviny - filmotvorné látky se n. h. dělí takto: fermežové, olejové, pryskyřičné, asfaltové, alkydové, syntetické, celulosové, chlorkaučukové, vodně disperzní. Do skupiny alkydových n. h. patří glyptalové a jiné polyesterové n. h.Syntetické n. h. se dělí na polykondenzátové (resolové, močovinové, melaminové apod.) a polymerátové (vinylové, akrylové, styrenové apod.). K celulosovým n. h. se počítají n. h. nitrocelulosové, acetylcelulosové a ethercelulosové. Vodně disperzní n. h.jsou např. polyvinylalkoholové, polyvinylidenchloridové a akrylátové. Samostatnou skupinu tvoří zvláštní n. h., jejichž filmotvornou látkou mohou být např. anorg. sloučeniny (vodní sklo, silanolát sodný apod.). Kritériem každé n. h. jsou její vlastnosti: 1. v tekutém stavu (obsah netěkavých složek, barva, konzistence, jemnost tření, ředitelnost, bod vzplanutí), 2. při nanášení a zasychání (roztíravost, slévavost, stříkatelnost, vydatnost, zasychavost) a 3. vlastnosti zaschlého nátěrového filmu(lesk, barevný odstín, stálost  na světle, tvrdost, přilnavost, kryvost, vláčnost, odolnost proti ohybu, propustnost pro plyny, odolnost proti odírání, hořlavost, odolnost proti korozi apod.).

Natta Giulio - italský chemik, 1903-1979, profesor milánské university, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1963, společně s K. Ziegelrem za objev stereospec. katalyzátorů pro sysntézu makromolekulárních látek.

Nauka o potravinách - obor potravinářské chemie, který popisuje jednotlivé druhy potravin, jejich vlastnosti, zeměpisný původ, suroviny a technologický postup jejich výroby a úpravy; zkoumá, zda vyhovují obvyklé jakosti a jakostní třídě, zda obsahují všechny látky v předepsaném poměru a zda nejsou porušené (falšované) jinou látkou.

Neomycin - antibiotikum produkované plísní Streptomyces fradiae. Používá se ho zejm. při léčbě střevních onemocnění.

Nernst Walther Hermann - německý fyz. chemik, 1864-1941, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1920. Pracoval v termodynamice, elektrochemii a reakční kinetice. Odvodil třetí větu termodynamickou a rovnici pro elektrodový potenciál.

Neutretto - neutrální mezon π (πº) s životností 10-15 s.

Neutrino ν - elementární částice bez náboje, která má pravděpodobně nulovou klidovou hmotnost a nulový magn. moment. Spin n. je 1/2. N. se vyznačuje velmi malou interakcí s látkami, a je proto obtížné ho pozorovat. Má však obrovskou pronikavost. Délka volné dráhy n. o energii několika MeV se srovnává s poloměrem známé části vesmíru. N. vzniká při pozitronovém rozpadu a při rozpadu mezonů π, a η; antičástice n. je antineutrino ν‾.

Nikol (Nikolův hranol) - polarizační zařízení k vytvoření lineárně polarizovaného světla. Zhotovuje se ze štěpných tvarů islandského dvojlomného kalcitu, který se po diagonálním rozříznutí a slepení kanadským balzámem uzpůsobí tak, aby kalcitem procházel pouze jeden polarizovaný (mimořádný) paprsek. N. se používá v polarizačních mikroskopech jako polarizátoru a analyzátoru.

Nirenberg Marshall Waren - americký genetik, 1927-2010, laureát Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství (spolu s R. W. Holleyem a H. G. Khoranem) z r. 1968 - za objasnění problému genetického kódu a jeho funkce v procesu biosyntézy bílkovin.

Nitrifikace - přeměna amoniaku a jeho solí vzniklých biochem. rozkladem org. látek živočišného n. rostlinného původu účinkem půdních mikoorganismů (nitrifikačními bakteriemi) na dusitany a dusičnany za přítomnosti silných zásad, např. vápna.

Nitrily - alkylkyanidy, org. sloučeniny s charakteristickou skupinou -C ≡ N vázanou na uhlík (↓dusík, ↓dusitany).

Nitroaldehydy - aldehydy, jejichž atomy vodíku v alkylové n. arylové skupině jsou nahrazeny nitroskupinami.

Nitroketony - ketony, jejichž atomy vodíku alkylové n. arylové skupiny jsou nahrazeny nitroskupinou.

Nobel Alfred - švédský vědec a vynálezce dynamitu, 1833-1896. Svůj majetek odkázal jako nadaci pro každoroční odměňování nejlepších prací v oboru chemie, fyziky, lékařství, literatury a za největší zásluhy na udržení míru. Nobelovy ceny se udělují od r. 1901.

Normální roztok - roztok obsahující v jednom litru roztoku jeden val (dříve gramekvivalent) rozpuštěné látky. Označení n. r.: N.

Norrish Ronald George Wreyford - anglický chemik, 1897-1978, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1967; studoval rychlé reakce v plynech metodou bleskové fotolýzy.

Northrop John Howard - americký vědec, 1891-1987, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1946 společně s J. B. Sumnerem a W. M. Stanleyem za objev krystalizovatelnosti enzymů.

Nuče - skleněné n. porcelánové nálevky podobné Büchnerovým; místo perforovaného dna mají děrovanou destičku, na niž nutno před filtrací vložit filtr (filtrační plachetku).

Nukleony - společný název částic tvořících jádra atomů s hmotností ≈ 1835 me a se spinem 1/2. Patří sem kladně nabitý proton, antiproton, elektroneutrální neutron a antineutron. Hmotnosti těchto částic se liší jen nepatrně.