Etymologie názvů

 

- merie řec. meros = díl, část
- mycin řec. mykos = hřib, houba, -mycin, přípona antibiotik
-oid podobný čemu, řec. eidos = podoba
-skopie řec. skopein = pozorovat
a-. an- předpony značící v řečtině zápor
acetáty lat. acetum = ocet
adenosin řec. aden = žláza
adrenalin lat. ad = k, u: lat. renes, ledviny
aglykon viz a-, an-, řec. glykys = sladký
albuminy lat. albumen = bílek
aldehyd al z alkohol, -dehyd z dehydrogenace
alifatický řec. aleifas (gen. aleifatos) = mast, olej
alkálie arab. Al ´qali = rostlinný popel
alkaloidy viz alkalie, viz -oid
allotropie řec. allos = jiný, řec. tropos = způsob
amfoterní řec. amfo = oba, řec. oteros = obojaký
aminy viz amoniak
amoniak podle jména egypt. boha Amona
amygdalin řec. amygdalon = mandle
amylum lat. škrob
analgetika viz a-, an-, řec. algos = bolest
androsteron řec. aner (gen. andros) = muž, -steron viz testosteron
anestetika viz a-, an-, řec. aisthesis = pocit, vjem
anhydrid viz a-, an-, viz hydor
anthokyaniny řec. anthos = květ, řec. kyaneos = modrý
anthracen řec. anthrax = žhavý popel
antibiotika řec. anti = proti, řec. bios = život
antifobika řec. anti = proti, řec. fobos = strach
atom viz a-, an-, řec. tomos = díl
autokatalýza řec. autos = vlastní, viz katalýza
auxochrom řec. auxe = vzrůst, zvětšení, řec. chroma = barva
benzen podle jeho přípravy z kyseliny benzoové
bilirubin lat. bilis = žluč, lat.ruber = červený
butyl od lat. acidum butyricum (kyselina máselná) řec. bus = kráva
celulosa lat. cellula = buňka
cerebrosidy lat. cerebrum = mozek
cis lat. z téže strany
cyklus řec. kyklos = kruh
cystein řec. kystis = močový měchýř
cystin viz cystein
cytoplasma řec. kytos = buňka, řec. plasma = objekt určitého tvaru
cytostatika řec. kytos = buňka, lat. stare = stát, zastavit
deka řec. deset
delokalizace lat. de = od, lat. locus = místo
detegovat lat. detegere = odkrývat, odhalit
detergenty lat. detergere = utírat, čistit
dexter lat. pravý
dimer řec. di = dvojí, řec. meros = část
elektrofilní řec. filein = milovat, řec. elektron = jantar (zdroj elektřiny)
enantiomery řec. enanta = tváří v tvář, naproti, viz –merie
endotermní řec. endo = směrem dovnitř, řec. thermos = teplý
epoxidy řec. epi = nad, přes (mají atom kyslíku „navíc“), viz oxidy
ergosterol lat. ergot = námel, viz cholesterol
erythropterin řec. erythros = rudý, řec. pteryx = křídla
estery z něm. názvu ethylacetátu, essigether
ether řec. aither, lat. aether = těkavý vzduch nebeských výšin
ethyl řec. aithon = hořící, zřejmě ve vztahu k snadno hořícímu etheru
exotermní řec. exo = směrem ven, řec. thermos = teplý
fenol řec. fainein = svítit, phene, starý franc. název pro benzen
flavony lat. flavus = žlutý
fotochemie řec. fos (gen. fotos) = světlo, viz chemie
fruktosa lat. fructus = plod
fungicidní lat. fungus = houba, viz –cidní
fytosteroly řec. fyton = rostlina, strom, - steroly viz cholesterol
galalit řec. gala (gen. galaktos) = mléko, řec. lithos = kámen
galaktosa viz galalit
gennan řec. zplodit, ztvořit
globuliny lat. globula = kulička
glukosa řec. glykys = sladký
glycerol řec. glykeros = sladký, lahodný
glycin viz glukosa
glykogen viz glukosa, viz gennan
halogenid řec. hals (gen. halos) = sůl, řec. gennan = tvořit
helix řec. spirála
hemi- řec. polo-
hemoglobin řec. haima, lat. haema = krev, lat. globula = kulička
hepta řec. sedm
herbicidy lat. herba = rostlina, lat. caedere = zabíjet
heterolýza viz heteros, viz lysis
heteros řec. rozdílný
hexosy řec. hex = šest
histamin řec. histos = tkáň
homogenní viz homos, řec. genea = rod
homolog viz homos, řec. logos = záměr, význam
homolýza viz homos, viz lysis
homos řec. stejný
hormony řec. hormein = hnát
hybridizace lat. hybrida = kříženec
hydor, gen hydratos řec. voda
hydrofilní viz hydor, řec. filein = milovat
hydrofobní viz hydor, řec. fobos = strach
hygroskopický řec. hygros = mokrý
hyper řec. nad, příliš
hypnotika řec. hypnos = spánek
hypo řec. pod
chemie arab. Al Kimiya, řec. Khemeia
chinin quina, indiánský název pro kůru
chiralita řec. cheir = ruka
chlorofyl řec. chloros = svěže zelený, řec. fyllon = list
cholesterol řec. chole = žluč, -sterol, z řec. stereos = pevný (žlučové kameny)
chondroitin řec. chondros = chrupavka
chroma řec. barva
chromofor viz chroma, lat. ferre = nosit
chrysin řec. chryseos = žlutý, zažloutlý
ichtyopterin řec. ichtys = ryba, řec. pteryx = křídlo
indigo lat. indicus = indický
infra lat. pod, za
inter lat. mezi
intra lat. uvnitř
ion řec. jdoucí, gen. iontos
isos řec. stejný
izomerie viz isos, viz –merie
izomorfie viz isos, řec. morfe = tvar
izotopy viz isos, řec. topos = místo
jod řec. ioeides = fialkově zbarvený
jonony řec. ion fialka
karcinogenní řec. karcinos = rak, viz gennan
katalýza řec. kata = zcela, řec. lysis = uvolnění, rozklad
keratin řec. keras = roh
kinetika řec. kinesis = pohyb
koloidy řec. kolla = klih, viz -oid
konfigurace lat. configurare = dávat podobu
konformace lat. conformare = utvářet
koniin řec. koneion = jed
konjugace lat. coniugare = spojit, sloučit
konstituce lat. constitutio = uspořádání
koroze lat. corrodere = okusovat, ohlodávat
kortikoidy lat. cortex = kůry, viz –oid
kreatin řec. kreas = maso
kvazi lat. jako by
kyanid řec. kyaneos = modrý (od barvy berlínské modři)
kyselina benzoová přítomna ve formě esterů v pryskyřici benzoe
kyselina pikrová řec. pikros = hořký
kyselina propionová řec. protos = první, řec. pion = mastný, žirný
kyselina salicylová lat. salix = vrba
kyselina stearová řec. stear = tuk
laevus lat. levý
laktosa lat. lac (gen. lactis) = mléko
leukocyty viz leukos, řec. kytos = buňka
leukopterin viz leukos, řec. pteryx = křídlo
leukos řec. bílý, světlý
lipidy řec. lipos = tuk, olej, mastnota
luciferin lat. lux = světlo, lat. ferre = nosit
lysis řec. lysis = štěpení
makros řec. obrovský
melaniny řec. melas (gen. melanos) = černý
menthol lat. mentha = máta
meso řec. střední
meta řec. mezi
methyl řec. methe = opojení, opilost (podle účinku methanolu)
mikros řec. malý
monos řec. jediný
monosacharidy řec. monos = jediný, viz sacharidy
morfin řec. Morfeus, bůh spánku
myoglobin řec. myon = sval, lat. globus = koule
narkománie řec. narké = křeč, strnutí, řec. mania = zuřivost, nadšení
neutralizace lat. neuter = žádný z obou
nucleus lat. jádro
nukleofilní viz nucleus, řec. filein = milovat
nuklidy viz nucleus
okta řec. osm
oligosacharidy řec. oligos = několik málo, nemnoho, viz sacharidy
ortho řec. přímý, pevný
oxid řec. oxys = ostrý (od oxygenium, údajně „ostrý“ prvek)
papaverin lat. papaver = mák
para řec. blízko u něčeho
pentosy řec. penta = pět
pepsin řec. protein = zažívat
per lat. úplně
petrolej lat. petra = skála
piperin lat. piper = pepř
plasty řec. plastos = vytvořený, tvárný
polymer řec. polys = mnohý, řec. meros = částice
polysacharidy řec. polys = mnohý, viz sacharidy
porfyriny řec. porfyreos = nachový, krvavý
propyl odvozeno od kyseliny propionové
proteiny řec. protein = být první, vynikat
protos řec. první
pteriny řec. pteryx = křídlo
ptomainy řec. ptoma = mrtvola, pád
pyrogenní řec. pyr = oheň
racemát lat. racemus = hrozen
radikál lat. radix = kořen, základ
rhodomycin řec. rhodoeis = růžový, řec. mykos = hřib, houba
sacharidy řec. sakcharon = cukr
saligenin lat. salix = vrba
sferoproteiny řec. sfaira = koule, viz proteiny
sikativy lat. siccare = sušit
silikagel lat. silex = křemen, lat. gelidus = ztrnulý
skleroproteiny řec. skleros = tvrdý, pevný, viz proteiny
spasmolytika řec. spasmus = křeč, viz lysis
steroidy viz cholesterol, viz –oid
steroly viz cholesterol
syn řec. s, spolu
syntéza viz syn, řec. thesis = ustanovení, poloha, tvrzení
tautomerie řec. tautos = právě tak, viz –merie
terpentýn řec. terebinthos = strom ronící pryskyřicí
termo- řec. therme = teplo
testosteron lat. testis = varle, -steron, odvozeno od cholesterolu
tetra řec. čtyři (ve složeninách), jinak tettares
thioly řec. theion = síra, řec. thein = kouřit (ze sopky)
thymin lat. thymus = brzlík
tokoferol řec. tokos = porod, řec. ferein, lat. ferre = nésti, vést k něčemu
toxický řec. toxikon = jed
trans řec. přes, za
tres, tri lat. tři
tritos řec. třetí
triviální lat. trivium = základní učivo
tyrosin řec. tyros = sýr
urobilin řec. uron = moč, lat. bilis = žluč
xanthofyly řec. xanthos = žlutý, rusý, řec. fyllon = list
zoosteroly řec. (d)zoon = živočich, sterol viz cholesterol

 

Zdroj: Reakce organických sloučenin (J. Pacák)